MK T7.5-V6 - Yukon Minor install kit for Toyota 7.5" IFS differential, V6